Terugkoppeling ALV 22 juni jl.

dinsdag 06 juli 2021

In de afgelopen Algemene Ledenvergadering zijn wij dieper ingegaan op de verkoop van de kavels fase 1.1. en 1.2, de ontwikkeling van fase 1.2, de stroomproblematiek in Haarlemmermeer-Zuid en de jaarrekening. En verder is er een update gegeven over de woningbouw in Rooseveltpark en de problematiek met betrekking tot de bomenrijen. En de datum voor de najaars-alv is bekend.

 

Terugkoppeling ALV 22 juni jl.

Verkoop kavels fase 1.1

Ondanks de COVID-19 is de interesse vanuit de markt voor bedrijfskavels nog steeds goed. Op de meeste kavels op De President fase 1.1 die nog beschikbaar zijn ligt inmiddels een reservering. Er zijn nog twee kavels beschikbaar, kavel 3b en de zgn. horecakavel.

Naar verwachting zullen er in 2021 nog drie kavels op fase 1.1 worden geleverd aan nieuwe bedrijven.

Verkoop kavels fase 1.2

De kavelverkoop van De President fase 1.2 verloopt ook voorspoedig. Er is een kavel verkocht aan een partij die een hoogwaardig bedrijfsverzamelgebouw zal gaan ontwikkelen. Deze ontwikkelaar blijft eigenaar van het vastgoed op de kavel waardoor de kwaliteit wordt geborgd.

Er is een tweede kavel uitgegeven waar de grondwerkzaamheden inmiddels zijn gestart. Binnenkort zullen de leden nader worden geïnformeerd welke partij eigenaar is geworden van deze kavel op fase 1.2.

Ontwikkeling fase 1.2

Het bedrijf Stulz zal deze zomer intrekken in het pand op de Jacobus Ahrendlaan. De bouwwerkzaamheden vorderen gestaag. De bouw van het hotel op de naastgelegen kavel is opnieuw uitgesteld. Naar verwachting zal de bouw op termijn alsnog van start gaan.

Ten behoeve van de bereikbaarheid van fase 1.2 zal een extra ontsluiting worden aangelegd van de John Wilton Henrylaan op de Spoorlaan.

Stroomproblematiek in Haarlemmermeer-Zuid

Haarlemmermeer-Zuid te maken met problemen rondom het elektriciteitsnet van Liander. Het elektriciteitsnet heeft zijn maximumcapaciteit bereikt waardoor nieuwe aansluitingen niet mogelijk zijn. Ook het verzwaren van een aansluiting is op dit moment niet mogelijk. De realisatie van een nieuw transformatie/verdeelstation staat pas gepland voor 2025.

Er wordt onderzoek gedaan of het aanleggen van een virtueel netwerk waarbij aanbieders en vragers (zijnde de bedrijven) stroom/vermogen met elkaar kunnen uitwisselen. SADC hoopt hier binnenkort meer informatie over te kunnen delen met de bedrijven op De President.

Update woningbouw Rooseveltpark

Gemeente Haarlemmermeer en de ontwikkelaars van Rooseveltpark hebben een projectovereenkomst gesloten. Het bestuur van de parkmanagementvereniging is met de gemeente en de ontwikkelaars tot de afspraak gekomen om een werkgroep/klankbordgroep Rooseveltpark op te richten. Belanghebbenden, in deze omliggende bedrijven, zijn uitgenodigd voor de werkgroep. Het doel van de werkgroep is om elkaar te informeren over de plannen en het proces. Ook is er ruimte voor vragen vanuit de bedrijven en vereniging.

Naar verwachting worden eind 2021 of begin 2022 de bestemmingsplanwijziging en de benodigde vergunningen gepubliceerd. Op dat moment is er ruimte voor inspraak door belanghebbenden. 

Update bomenrijen

Er heeft een enquête plaatsgevonden over de problematiek m.b.t. de bomenrijen. Het bestuur heeft 15 reacties ontvangen. 11 bedrijven geven aan overlast te ervaren. Een deel van deze bedrijven heeft om ondersteuning vanuit de parkmanagementvereniging gevraagd. Het bestuur stelt voor om de gedupeerden met elkaar in contact te brengen. Vanuit parkmanagement kan ondersteuning worden geleverd. De aanwezigen gaan akkoord met dit voorstel.

Jaarrekening 2020

Accountant Detego heeft de Jaarrekening 2020 opgesteld in opdracht van het bestuur. De jaarrekening is daarna voorgelegd aan de kascommissie, bestaande uit Sven Witzenburg (Somfy Nederland) en Ton van der Horst. Het bestuur wordt onder dankzegging gedechargeerd voor het financiële beleid over 2020.

Najaars-ALV 2021

Alvast voor in de agenda: de najaars-ALV vindt dit jaar plaats op dinsdag 23 november 2021. Hopelijk kunnen wij elkaar dan weer fysiek ontmoeten. 

« Terug

Over De President

Bedrijvenpark De President is gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, ten zuiden van Hoofddorp. In 2008 is de Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark De President opgericht met een vertegenwoordiging vanuit de gevestigde bedrijven.

De President

Een stijlvol bedrijvenpark